تنظیم شیر گاز پکیج ایران رادیاتور

برای تنظیم شیر گاز پکیج ایران رادیاتور هوای احتراق از داخل ونتوری عبور کرده و یک خلا در گلوگاه آن ایجاد می نماید.خلا ایجاد شده باعث ورود گاز از میان مجرای حلقه ای شکل روی گلویی می شود.مکش گاز از خروجی شیر کنترل گاز صورت می گیرد.تغییر جریان هوا تغییراتی در مکش گاز از شیر کنترل گاز ایجاد می کند.حداکثر فشار گازی که در آن شیر گاز قادر به کارکردن است 60mbar است.
اجرای شیر گاز پکیج چگالشی

1
ونتوری

2
شیر گاز

3
بویین های قطع و وصل جریان گاز

4
محل اندازه گیری فشار گاز ورودی و خروجی

5
محل تنظیم حداقل فشار

6
محل تنظیم حداکثر فشار

تنظیم شعله بلند پکیج ایران رادیاتور

تنظیم شعله بلند پکیج ایران رادیاتور را میتوانید به دو روش انجام دهید :

• تنظیم حداکثر توان بر روی شیرگاز
• تنظیم حداقل توان بر روی شیرگاز

همان گونه که ذکرشد تنظیم شیرگاز پکیج ایران رادیاتور بر اساس مقدار قرائت شده CO2 در خروجی دودکش این نوع پکیج می باشد که بر حسب درصد قرائت می شود.

1.تنظیم شعله بلند پکیج ایران رادیاتور

ابتدا دستگاه را با توجه به روش مورد نیاز محصول که توسط شرکت سازنده ارایه می شود در حالت حداکثر قرار دهید سپس با استفاده از آلن 2/5 پیچ شماره را تغییر داده و مقدار CO2 را در خروجی شیر گاز اندازه بگیرید.با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت درصد CO2 کاهش می یابد.(هر یک چهارم دور مقدار CO2 را 0.2 تغییر می دهد.پس از هر بار تغییر 1 دقیقه صبر کنید تا مقدار CO2 تثبیت شود.این تغییر را تاجایی ادامه دهید که به مقدار مورد نظر در دفترچه نصب سازنده برسد.(به طور مثال 9-+.02درصد)

2.تنظیم شعله کوتاه پکیج ایران رادیاتور

اختلافی بیش از 0.5 درصد ما بین مقدار CO2 تولیدی در حداقل و حداکثر توان وجود داشته باشد،شیر گاز را طبق دستورالعمل زیر تنظیم نمایید.
ابتدا دستگاه را با توجه روش مورد نیاز محصول که توسط شرکت سازنده ارایه می شود در حالت حداقل قرار دهید سپس با استفاده از آچار آلن شماره 4،پیچ شماره 5را انجام دهید و پس از یک دقیقه تامل مقدار CO2 را قرائت کنید.این تنظیم بسیار حساس بوده و با هریک چهارم دور چرخش 0.4 درصد مقدار CO2 تغییر می کند.این تغییر را تاجایی ادامه دهید که به مقدار مورد نظر در دفترچه نصب سازنده برسد.پس از اتمام تنظیم حداقل توان مجددا دستگاه را در حالت حداکثر توان قرار داده و میزان درصد CO2را مجددا قرائت نمایید.در صورت قرارگیری CO2در محدوده غیر مجاز مجددا دو مرحله تنظیم حداقل و حداکثر را تکرار نمایید تا جایی که هر دو میزان در محدوده مجاز قرار گیرد.

تماس با ما